Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego Granpa

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

– Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

– TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

– Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o.  przekazuje dane osobowe nie są uprawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o. 

– Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

– Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

– Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

  1. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

  2. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

  3. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

– Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

  1. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

  2. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

  3. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

  4. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

  5. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

  6. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu Internetowego Granpa dostępnego pod adresem: www.granpa.pl

2. Właścicielem Sklepu Internetowego Granpa i administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest spółka „TiM Kominki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 20/24 lok. 7A, 00-716 Warszawa wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108466 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Użytkowników danych osobowych określiliśmy zasady i wewnętrzne procedury przetwarzania danych osobowych celem zapobieżenia dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione.

4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednak w celu prawidłowej realizacji umowy świadczenia usług za pomocą Sklepu Internetowego niezbędne jest przekazanie nam danych osobowych identyfikujących Użytkownika oraz adres korespondencyjny, na jaki mają być dostarczone Produkty. Dane, o jakie mogą zostać Państwo poproszeni w celu realizacji umowy to między innymi:
a. adres e-mail;
b. imię i nazwisko;
c. adres zamieszkania (rozliczeniowy);
d. adres do dostawy i korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania;
e. numer telefonu.

5. Dane osobowe oraz informacje zbierane za pomocą Sklepu Internetowego uzyskujemy dzięki:
a. informacji udzielonej przez Użytkownika, który wprowadza dane dobrowolnie w formularzach dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (np. przy zakładaniu konta za pomocą formularza rejestracji lub składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia);
b. informacji podczas wizyt o działaniach Użytkownika na stronie Sklepu Internetowego zbieranych automatycznie przez serwer lub programy służące do analizy zachowań. Dane te to w szczególności numer IP i system operacyjny urządzenia, z którego Użytkownik korzysta, nazwa przeglądarki, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług oraz inne dane transmitowane protokołem http:// .

6. Dane osobowe wykorzystujemy przede wszystkim w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, w szczególności w celu nadania przesyłki z zamówionymi Produktami i skutecznego ich doręczenia Użytkownikom oraz właściwego wykonania innych usług świadczonych przez Sklep Internetowy. Ponadto, podane przez Użytkownika dane służą do rejestracji Konta, logowania, składania zamówień, dokonywania i obsługi płatności, a także do kontaktu z Użytkownikiem w zakresie złożonego zamówienia. Dane Użytkowników są także wykorzystywane w celu:
a. dostosowywania zawartości Sklepu Internetowego i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony Sklepu Internetowego, co umożliwia stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług;
c. utrzymania sesji po zalogowaniu, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne wpisywanie loginu i hasła na każdej podstronie Sklepu Internetowego;
d. prezentacji reklam w sposób pozwalający na indywidualizowanie przekazu reklamowego co sprawia, że wyświetlane są reklamy, które swoją treścią z większym prawdopodobieństwem będą odpowiadały oczekiwaniom konkretnych Użytkowników.

7. Dane nam powierzone nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez podstawy prawnej w żaden inny sposób niż to wynika z funkcjonowania Sklepu Internetowego, zakresu udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych oraz ich ochrona była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe nie zostaną wykorzystane w celach marketingowych bez zgody Użytkownika, w szczególności w zakresie wysyłania biuletynów, newsletterów czy innych informacji handlowych.

9. Warunkiem uzyskiwania informacji handlowych lub skorzystania z usługi Newsletter dotyczących nowości i promocji obowiązujących w Sklepie Internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i Produktów Sklepu Internetowego lub skorzystania z usługi Newsletter na podany przez Użytkownika adres e-mail może być w każdej chwili odwołana. Użytkownik odwołuje zgodę poprzez:
a. wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: biuro@granpa.pl ;
b. wysłanie oświadczenia w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Sklep Internetowy Granpa, ul. Lipcowa 62, 32-540 Trzebinia;
c. zmianę ustawień Konta Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.

10. Użytkownik, który przekazał dane osobowe za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma prawo dostępu do nich, a także do modyfikacji, poprawiania i usuwania. Dostęp, modyfikację, poprawę lub usuwanie danych osobowych umożliwia się w funkcjonalności Konta Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu. Wszelkich informacji dotyczących dostępu, modyfikacji, poprawy lub usuwania danych osobowych udziela Właściciel Sklepu Internetowego po skontaktowaniu się:
a. drogą elektroniczną na adres: biuro@granpa.pl;
b. w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Sklep Internetowy Granpa, ul. Lipcowa 62, 32-540 Trzebinia

11. Wykazujemy szczególną dbałość o zabezpieczenie danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkowników, a celem zminimalizowania zagrożeń dotyczących nieuprawnionego dostępu i zapewnienia właściwego poziomu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, korzystamy z narzędzi pozwalających na zrealizowanie tych celów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

12. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki „cookies”, popularnie zwane „ciasteczkami”. „Cookies” to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez przeglądarkę internetową Użytkownika oraz przechowują ustawienia i informacje potrzebne do prawidłowego działania serwisu internetowego. Zapisywane są po stronie Użytkownika, najczęściej na twardym dysku urządzenia, z którego Użytkownik korzysta np. komputer, smartfon, tablet itp. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informacje, a następnie przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w urządzeniu Użytkownika. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że Użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

13. Sklep Internetowy wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, z którego Użytkownik korzysta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia.

14. Pliki cookie ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych:
a. jeśli Użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki, co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości;
c. Cookies pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania;
d. dzięki cookies wyświetlane reklamy swoją treścią z większym prawdopodobieństwem będą odpowiadały oczekiwaniom konkretnych Użytkowników.

15. Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie usługobiorcy. Należy jednak pamiętać, że może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem witryny Sklepu Internetowego i zaburzenia jego funkcjonalności.

16. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej opisanych pod poniższymi linkami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Firefox
d. Safari
e. Opera
f. Android (Chrome)
g. Safari (iOS)

17. Na stronie Sklepu Internetowego mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy Granpa. Strony te mogą posiadać własne dokumenty dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

18. Wszelkie zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu Internetowego mogą wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie danych osobowych, rozwoju technologii internetowej lub modernizacji Sklepu Internetowego. Aktualny dokument Polityki prywatności jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.granpa.pl/politykaprywatnosci

Do pobrania: POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO GRANPA