Regulamin

                                                                    Regulamin sklepu internetowego Granpa.pl

                                                                                                     § 1
                                                                             POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin wraz z obowiązującymi przepisami prawa stanowi zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Granpa dostępnego pod adresem: www.granpa.pl, w szczególności określa zakres i sposób świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Niniejszego Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży towarów na indywidualne zamówienie wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także do zamówień składanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Sklep Internetowy Granpa.pl jest własnością Spółki „TiM Kominki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 20/24 lok. 7A, 00-716 Warszawa wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108466 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
4. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres e-mail: biuro@granpa.pl lub adres do korespondencji: Sklep Internetowy Granpa, ul. Lipcowa 62, 32-540 Trzebinia bądź kontakt telefoniczny na numer: +48 539 929 555w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00.
                                                                                                      § 2
                                                                                               DEFINICJE
1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu służący do utworzenia Konta Klienta.
3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu służący do złożenia Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności i doręczenia Produktów.
4. Klient – osoba fizyczna, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
5. Konto Klienta – funkcjonalność na stronie internetowej Sklepu dostępna po zarejestrowaniu się w Sklepie poprzez Formularz rejestracji umożliwiające złożenie Zamówienia, zmianę/aktualizację danych Klienta, dostęp do historii Zamówień i etapu realizacji złożonych Zamówień.
6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Koszyk – funkcjonalność na stronie internetowej Sklepu, w którym widoczne są warunki Zamówienia, w tym ilość Produktów, łączna kwota do zapłaty umożliwiający zmianę warunków umowy sprzedaży do momentu złożenia Zamówienia.
8. Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zamówiona za pośrednictwem Sklepu, w szczególności grille, piece chlebowe i do pizzy oraz akcesoria do grillowania.
9. Przedsiębiorca – osoba wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829 t.j.).
10. Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący warunki sprzedaży Produktów na odległość.
11. Sklep – Sklep Internetowy Granpa dostępny pod adresem www.granpa.pl
12. Sprzedawca – właściciel sklepu Granpa – spółka „TiM Kominki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 20/24 lok. 7A, 00-716 Warszawa wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108466 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
                                                                                                     § 3
                                                                                                USŁUGI
1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Sklep świadczy usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną celem zawarcia umowy sprzedaży i jej realizacji zgodnie z warunkami określonymi przez Klienta w Formularzu zamówienia.
2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zostały określone w § 4 niniejszego Regulaminu na zasadach ustalonych w § 5-9 niniejszego Regulaminu.
                                                                                                      § 4
                                                                         WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Do pełnego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności konieczne jest posiadanie:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail);
c. włączona obsługa plików cookie;
d. włączona obsługa mechanizmów JavaScript.
2. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania i funkcjonalności strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje dotyczące celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
3. Klient przed rejestracją Konta lub złożeniem Zamówienia potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
                                                                                                       § 5
                                    ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA I WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Założenie Konta Klienta jest dobrowolne. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne założenie Konta, jednak w takim przypadku Klient rezygnuje z utworzenia Konta, a tym samym przewidzianych przez Sklep funkcjonalności Konta.
2. W celu założenia Konta Klienta w Sklepie, Klient wypełnia Formularz rejestracji, w którym należy podać następujące dane:
a. adres e-mail;
b. login do Konta Klienta;
c. hasło do Konta Klienta;
d. imię i nazwisko;
e. adres rozliczeniowy;
f. adres do wysyłki i korespondencji (jeśli inny niż rozliczeniowy);
g. numer telefonu.
3. Zalogowanie na Konto Klienta po zarejestrowaniu wymaga podania loginu oraz hasła podanych w Formularzu rejestracji.
4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
5. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z terminem wypowiedzenia 14 dni. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za porozumieniem stron nie zwalnia Klienta z zapłaty za złożone do momentu wypowiedzenia/rozwiązania umowy Zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
6. Klient w każdym czasie bez podania przyczyny i ponoszenia opłat może usunąć Konto po zalogowaniu się na Konto i dokonując wyboru odpowiedniej opcji bądź wysyłając prośbę o usunięcie Konta na adres e-mail: biuro@granpa.pl. Usunięcie Konta Klienta po zalogowaniu bądź wystosowanie prośby o jego usunięcie uważa się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, gdy:
a. Klient nie wykazywał aktywności na Koncie Klienta, w szczególności nie złożył zamówienia i nie logował się na Konto w ciągu 12 miesięcy od ostatniej czynności na Koncie Klienta;
b. cel rejestracji Konta Klienta jest oczywiście sprzeczny z zasadami funkcjonowania Sklepu;
c. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy, popełnienia przestępstwa, narusza prawa osób trzecich lub zamieszczane przez Klienta treści mają charakter bezprawny;
d. otrzymał zawiadomienie od organów państwowych o bezprawnym lub niezgodnym ze stanem faktycznym charakterem podanych danych osobowych lub danych dotyczących działalności Klienta;
e. uzyskał wiarygodną informację o bezprawnym lub niezgodnym ze stanem faktycznym charakterem podanych danych osobowych lub danych dotyczących działalności Klienta i uprzednio zawiadomił Klienta o możliwości zablokowania Konta Klienta;
f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
g. podane przez Klienta dane osobowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności ze stanem faktycznym, a wątpliwości tych nie udało się usunąć poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z Klientem, przy czym przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości rozumie się podanie nazwy
nieistniejącej miejscowości, nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie fikcyjnych danych identyfikacyjnych.
                                                                                                      § 6
                                     ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Sprzedawca prezentuje na stronie internetowej Sklepu Produkty, w szczególności grille, akcesoria do grillowania, piece do pizzy i chlebowe.
2. Informacje o Produktach wraz z podaną ceną zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j.), a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Wszystkie ceny umieszczone w Sklepie przy Produktach podawane są w polskich złotych wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które widoczne są po zdefiniowaniu przez Klienta sposobu doręczenia przesyłki przy zakończeniu Zamówienia.
4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Oferta wiąże w terminie 30 Dni roboczych, po czym wygasa. Jeśli oferta zostanie wycofana przed akceptacją Sprzedawcy przed upływem terminu jej obowiązywania, wygasa z momentem wycofania.
5. W celu złożenia zamówienia:
a. należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
b. należy zalogować się do Konta Klienta lub skorzystać możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
c. w przypadku wyboru opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta, w tym adresu do doręczenia Zamówienia, wybór rodzaju przesyłki, wpisania danych do faktury w razie życzenia jej dostarczenia,
d. należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”;
e. należy wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dokonać opłaty w określonym terminie.
6. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres w celu:
a. akceptacji Zamówienia (oferty) – umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia o akceptacji Zamówienia po zweryfikowaniu dostępności zamówionego Produktu;
b. odmowy przyjęcia Zamówienia (oferty) – w takim wypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży;
c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim wypadku do zawarcia umowy sprzedaży konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta poprzez wysłane wiadomości e-mail do Sprzedawcy.
7. Kontroferta może być wystosowana do Klienta w szczególności ze względu na brak dostępności zamówionego Produktu lub z uwagi na inne podobne okoliczności. Kontroferta wiąże Sprzedawcę 2 Dni robocze, po czym wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
8. Jeśli zamówienie obejmuje Produkty dostosowane do indywidualnych preferencji Klienta, np. sprowadzenie materiałów do zabudowy grilla lub pieca na wymiar, cena i inne warunki umowy zostaną ustalone indywidualnie.
9. W razie zaistnienia przesłanek opisanych w § 5 ust. 7 punkty b, d, e, g Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 Dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
                                                                                                      § 7
                                                                                              PŁATNOŚCI
1. Płatności za zamówione Produkty w Sklepie można dokonać:
a. przelewem na rachunek bankowy – w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
b. przelewem elektronicznym lub elektronicznie za pomocą karty płatniczej – w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
c. gotówką przy odbiorze przesyłki kurierskiej za pobraniem – zapłata następuje w momencie odbioru przesyłki kurierowi. Kurier może przyjąć maksymalnie 5 000 zł. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 5000 zł różnicę należy opłacić przelewem przed wysyłką.
d. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze przesyłki osobiście – zapłata następuje w momencie odbioru przesyłki osobiście.
2. Dane do przelewu:
Alior Bank nr konta: 32 2490 0005 0000 4520 8727 2380
TiM Kominki Sp. z o.o.
Ul. Bartycka 20/24 Pawilon 7a
00-716 Warszawa
3. W razie dokonania wyboru formy płatności przez Klienta, której termin upływa przed dniem wykonania umowy przez Sprzedawcę i w przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 Dni roboczych od dnia następującego po terminie zapłaty.
                                                                                                    § 8
                                                                                              DOSTAWA
1. Termin dostawy towaru Zamówienia wynosi do 30 dni roboczych, chyba że strony w ramach indywidualnych uzgodnień postanowią inaczej. Termin dostawy zaczyna biec:
a. w przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy, przelewem elektronicznym lub elektronicznie za pomocą karty płatniczej – od dnia następującego po dacie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
b. w przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze przesyłki pocztowej lub kurierskiej za pobraniem albo gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze przesyłki osobiście – od dnia następującego po dacie zawarcia umowy sprzedaży.
2. Jeśli zamówienie obejmuje Produkty dostosowane do indywidualnych preferencji Klienta, np. sprowadzenie materiałów do zabudowy grilla lub pieca na wymiar, termin dostawy towaru Zamówienia zostanie ustalony indywidualnie.
3. Sprzedawca każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu – paragon, a na życzenie Klienta złożone przy Zamówieniu – fakturę VAT.
4. Koszt dostarczenia towaru jest podawany każdorazowo podczas składania Zamówienia, najpóźniej bezpośrednio przed zakończeniem procesu złożenia Zamówienia.
5. Zamówienia realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
6. Jeżeli nastąpiło naruszenie stanu przesyłki Klient żąda ustalenia stanu przesyłki protokolarnie w momencie jej dostarczenia w celu określenia zakresu szkody. Protokół ustalenia stanu przesyłki przesłany do Sklepu ułatwi rozpatrzenie reklamacji, jednak nie jest to warunek rozpoznania reklamacji.
7. Jeżeli po wydaniu przesyłki Klient stwierdził ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, zażądać protokolarnego ustalenia przez przewoźnika stanu przesyłki. Protokół ustalenia stanu przesyłki przesłany do Sklepu ułatwi rozpatrzenie reklamacji, jednak nie jest to warunek rozpoznania reklamacji.
                                                                                                      § 9
                                                  PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustępie 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. od daty dostarczenia towaru Konsumentowi.
Strona 8 z 12
b. w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części;
c. w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, z tym że nieskorzystanie z wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe dla jego skuteczności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w następujący sposób:
a. drogą elektroniczną na adres: biuro@granpa.pl;
b. w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Sklep Internetowy Granpa, ul. Lipcowa 62, 32-540 Trzebinia
3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy poniesionych przez Konsumenta, jeżeli wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
b. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy;
c. zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, że wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 powyżej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
                                                                                                    § 11
                                                                           POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Umową sprzedaży są objęte Produkty nowe.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na podstawie przepisów o rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem.
3. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierało następujące dane:
a. imię i nazwisko;
b. numer Zamówienia;
c. opis wady towaru;
d. okoliczności i datę wystąpienia wady;
e. żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierało następujące dane:
a. imię i nazwisko;
b. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie;
c. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Klienta.
5. Reklamacje należy składać:
a. drogą elektroniczną na adres: biuro@granpa.pl ;
b. w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Sklep Internetowy Granpa, ul. Lipcowa 62, 32-540 Trzebinia
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
                                                                                                     § 12
                                                                       PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów gromadzone przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:
a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

c.w przypadku Zamówienia dostarczanego bezpośrednio przez producenta, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta producentowi celem umożliwienia mu bezpośredniego nadania zamówienia do Klienta.

4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak przekazania określonych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania tejże umowy.
                                                                                                   § 13
      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA        ROSZCZEŃ
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) właściwego dla Sprzedawcy:
Inspekcja Handlowa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
Województwo Mazowieckie
www.wiih.org.pl
e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
                                                                                                     § 14
                                                                               POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.granpa.pl. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

Do pobrania: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRANPA